2_FESTA.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORS

EL TIRANT DE NA JORDANA

LEVANTE-EMV. Jesús Huguet - 10/10/2014

El món faller presenta sovint activitats i actes que van més enllà de la pura i simple crema del monument. Sens dubte el monument, i l'acompanyament musical, pirotècnic, literari o gastronòmic, és el centre i raó de la celebració fallera però responent a la condició de xarxa social cabdal en el territori valencià (no hem d'oblidar que les falles i les associacions lligades a les bandes de música són les agrupacions que major quantitat d'associats tenen de tot el nostre territori i potser de la Península) generen accions que enalteixen la condició d'estricte grup festiu per elevar-lo a la de destacat animador cultural.

Un exemple rellevant d'eixes actuacions és la que any rere any realitza la Falla Na Jordana. Crec, i pense que molts estaran d'acord amb l'afirmació, que esta falla continua essent en els seus muntatges un exemple rigorós de l'esperit crític que tots els monuments fallers han d'expressar, però no contents a exposar-ho solament durant els curt termini festiu allarguen tot l'any les seues propostes d'acció cívica i cultural. 

Els seus «betlems», fique per cas, són d'una originalitat i a la vegada d'una gràcia històrica i geogràfica que ens humanitzen i humanitzen el propi misteri del Naixement. I qui diu dels «betlems» podia allargar-se de totes i cadascuna de les manifestacions de caire cultural o solidari que executa l'Associació Cultural de la Falla Na Jordana.

Però avui volia fer esment d'una activitat que cada any recupera per a la memòria col·lectiva de valencianes i valencians l'obra literària més transcendent de la nostra producció en llengua pròpia: elTirant lo Blanc.

La lectura contínua de la novel·la de Joanot Martorell, amb presència de personalitats polítiques, artístiques, esportives, culturals però també, i majoritàriament, gent normal del carrer, esdevé durant els primers dies d'octubre (significativament els fallers de Na Jordana conjuguen la nostra millor narració amb la data fundacional del Regne per Jaume I) una expressió de lligam entre poble, festa i cultura escrita de recomanable seguiment. Però no sols la lectura és important, també tot allò que comporta: el pregó, les manifestacions adjacents i, sobre tot, l'exposició que al voltant del Tirantmunten en la seu social de la falla.

Al llarg de molts anys he aconseguit reunir una bona mostra de les edicions del Tirant tant en valencià com en les successives traduccions a les més diverses llengües. Publicacions en qualsevol format i mitjà (llibre, còmic, llibret d'òpera, pel·lícula, etc....), fins i tot he adquirit divers material sobre personatges i espais de la narració de Martorell (castell de Warwick, enclaus grecs i turcs, etc....), i cada vegada que contemple com els de Na Jordana presenten la seua festa al voltant del Tirant quede sincerament admirat de les possibilitats que exhibeixen amb un suport institucional tan feble però amb l'aportació entusiasta dels fallers que és d'impossible valoració econòmica. Davant la formulació de Na Jornada només ens resta admetre que la voluntat d'unes persones, d'uns fallers, pot ser de resultat més excel·lent que les col·leccions aparentment més valorades o de costs més superlatius.

Tots tenim un compromís amb Na Jordana: recolzar-los i animar-los a que continuen en una tasca cultural i social que excedeix amb creixents l'estricte marc de les celebracions festives. Com he dit en alguna ocasió Na Jordana és cultura i sociabilitat, en conseqüència la cultura i societat valenciana està en deute amb Na Jordana.

 

JESÚS HUGUET

Secretari consell valencià de cultura

Representants

 

Monuments

 

Tirant de Lletra